Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Interieurlabel
de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak KVK nr 71636277

Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieurlabel een  overeenkomst sluit;

Overeenkomst
de opdrachtsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Interieurlabel.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen  Interieurlabel en de opdrachtgever waarop  Interieurlabel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met  Interieurlabel, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 Artikel 3. Offerte en bevestiging

 1. De door Interieurlabel gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.  Interieurlabel is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Reiskosten en materiaalkosten worden apart in rekening gebracht.
 3. Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden Interieurlabel eerst nadat deze schriftelijk door Interieurlabel zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Interieurlabel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Interieurlabel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle gegevens waarvan Interieurlabel aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Interieurlabel worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Interieurlabel zijn verstrekt, heeft Interieurlabel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Interieurlabel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Interieurlabel is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Interieurlabel tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 6. De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van Interieurlabel. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door Interieurlabel gegeven advies.
 7. De afspraak met Interieurlabel kan door de Opdrachtgever tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.

Indien de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van het advies door de Opdrachtgever wordt geannuleerd of de Opdrachtgever niet aanwezig is op de afspraak, zal Interieurlabel € 100,- in rekening brengen.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.  Interieurlabel zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal  Interieurlabel de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal  Interieurlabel daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 6. Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Interieurlabel alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, e.d.) te vergoeden en indien Interieurlabel zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Interieurlabel in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Interieurlabel op vergoeding wegens winstderving, zomede op vergoeding van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.

Artikel 6. Eigendomsrecht, gebruik en licentie

 1. Alle uit de geleverde diensten voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom waaronder: het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Interieurlabel
 2. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Interieurlabel daartoe bevoegd.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van  Interieurlabel openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. In het kader van geleverde diensten van Interieurlabel blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van Interieurlabel ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 5. Wanneer de Opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Interieurlabel verkrijgt de Opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp.
 6. Interieurlabel heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Interieurlabel op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 2. Na het sluiten van de overeenkomst aan Interieurlabel ter kennis gekomen omstandigheden, die Interieurlabel goede grond geven te vrezen, dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 3. Indien Interieurlabel de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 4. In de genoemde gevallen is Interieurlabel bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Interieurlabel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen in de offerte van Interieurlabel worden weergegeven in Euro’s (€) en zijn inclusief de wettelijke geldende BTW-tarieven en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief reiskosten en overige kosten die nodig zijn om de diensten te leveren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle genoemde prijzen in een offerte/opdrachtbevestiging van Interieurlabel zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden.
 3. Interieurlabel behoudt het recht om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, optredende verhoging van een of meer kostenfactoren in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.
 4. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstig te leveren diensten. Interieurlabel behoudt zich het recht voor te allen tijde de tarieven aan te passen.
 5. Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden Interieurlabel eerst nadat deze schriftelijk door Interieurlabel zijn bevestigd.

Artikel 9. Leveringsvoorwaarden

 1. Na een eerste uitgebreid kennismakingsgesprek waarin de situatie wordt opgenomen, ontvangt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk een offerte/opdrachtbevestiging met daarin vermeld een overzicht van de gewenste diensten, reiskosten, eventuele kosten van diensten van derden, wettelijk geldende BTW-tarieven, het totaalbedrag, eventuele kortingen en de uiterste datum van de geldigheid van de offerte/opdrachtbevestiging.
 2. Alle diensten van Interieurlabel worden volgens afspraken tussen Opdrachtgever en Interieurlabel uitgevoerd. Een door Interieurlabel opgegeven termijn voor het volbrengen van de diensten heeft een indicatieve strekking. Interieurlabel is nooit aansprakelijk voor vertragingen in de leveringen door derden.
 3. De Opdrachtgever is vrij in het opvolgen van adviezen van Interieurlabel. Mocht de Opdrachtgever besluiten een advies (gedeeltelijk) niet op te volgen, dan is de Opdrachtgever wel verplicht tot volledige betaling van de geleverde diensten aan Interieurlabel.
 4. Interieurlabel is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.
 5. De diensten van Interieurlabel worden met de uiterste zorgvuldigheid en onafhankelijk uitgevoerd.
 6. Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Interieurlabel dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Interieurlabel worden medegedeeld.
 7. Alle te leveren diensten van Interieurlabel, die de Opdrachtgever aanvraagt, worden vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging. Indien de Opdrachtgever extra diensten buiten de offerte/opdrachtbevestiging om wil en de levering in gedeelten geschiedt, heeft Interieurlabel het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen, waarvan de kosten voor rekening van de Opdrachtgever zijn.
 8. Levering van de diensten van Interieurlabel op een ander adres dan het factuuradres is mogelijk. Opdrachtgever dient dit aan te geven voor het versturen van de offerte/opdrachtbevestiging. Dit graag goed communiceren om een goede afhandeling te bevorderen.
 9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de met Interieurlabel gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 10. Betaling

 1. Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden in Euro’s . Bij betaling via bank of giro geldt de datum van )creditering van de bank van Interieurlabel als de datum van betaling.
 2. Betaling dient gedaan te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. De betaalmethoden hiervoor zijn: Overschrijving via bank of giro, naar het rekeningnummer van Interieurlabel en onder vermelding van het factuurnummer; staan beiden vermeld op factuur.
 4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%.

Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitenrechtelijke) incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer Interieurlabel evenwel aantoont dat deze ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Interieurlabel en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Interieurlabel onmiddelijk opeisbaar zijn.
 2. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. De eigendom der goederen en rechten blijft aan Interieurlabel en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
 4. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
 5. Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Wanneer Interieurlabel al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en Opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Interieurlabel zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
 7. Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van Interieurlabel redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Interieurlabel het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien Interieurlabel aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van Interieurlabel , voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Interieurlabel beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (inclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Interieurlabel is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.

Artikel 12. Persoonsgegevens

 1. Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Interieurlabel opgeslagen om opdrachten te verwerken.
 2. Interieurlabel geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden.
 3. Interieurlabel hanteert bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Interieurlabel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Interieurlabel niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Interieurlabel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Interieurlabel niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Interieurlabel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden alle geschillen berecht door een bevoegd Nederlands rechter.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te allen tijde na te lezen op www.interieurlabel.nl
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Interieurlabel.